Örestads Bevakning

Örestads Industribevakning AB ska med specifik säkerhetskompetens tillgodose många olika kundkategoriers behov av larm och bevakningstjänster, på ett för miljön tillfredsställande sätt.

 

För att klara detta ska företagets VD, ledningsgrupp och anställda:
  • vara lyhörda för krav, synpunkter från olika kunder och genom kommunikation med dessa ha god beredskap för förbättringar av verksamhetens processer.
  • genom långa och kortsiktiga målsättningar med lokal anpassning verka för ständig förbättring av företagets direkta och indirekta miljöpåverkan
  • genom effektivt larm och bevakningsarbete, val av miljövänliga produkter och material samt god avfallshantering främja en bra miljö
  • se till att företaget följer eller överträffar lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet
  • genom personliga utbildningsplaner ha välutbildad och kunnig personal med spetskompetens inom sitt arbetsområde samt goda miljökunskaper
  • genomföra återkommande utbildning, träning och övningar för att ha beredskap för att hantera olika tillbud inom och utom organisationen
  • ställa krav på att underleverantörer är miljömedvetna och kan leverera produkter och material med minsta möjliga negativa miljöpåverkan till rimliga kostnader
  • kontinuerligt följas upp miljöarbetet, samt vidareutveckla det